Platform

Voor de samenwerkingsvorm tussen de zowel publieke als private partijen is in eerste instantie gekozen voor een platform, waarin de deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn.
Partijen hebben zich daarbij via een intentieverklaring gecommitteerd aan de binnen dit platform in overleg gemaakte afspraken.

In het Platform wordt een zodanige samenstelling nagestreefd dat alle relevante rollen van bronnen, leveranciers en gebruikers binnen de juridische informatieketen in voldoende en evenwichtige mate vertegenwoordigd zijn.

Het Platform kent een Stuurgroep waarin managementleden van de deelnemende organisaties zitting hebben en afhankelijk van de uit te werken afspraken en standaarden een of meerdere werkgroepen, waarin inhoudelijk deskundigen uit de diverse organisaties deelnemen.
De Stuurgroep komt 4 x per jaar bijeen.
De bijeenkomsten van de werkgroepen worden afgestemd op de uit te werken onderwerpen.